Дозвільні документи

sert all

kudliak.com.ua - Арбітражний керуючий Кудляк Євген Васильович

http://www.pravo-kiev.com/wp-content/themes/twentyeleven/images/logo_small.png

 

«Нехай кожен вправляється в тому мистецтві, яке він знає»
Цицерон

 

Закон Україна - Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань банкрутства

Проект

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. УЗаконі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"в редакціїЗакону України від 22 грудня 2011 року N 4212-VI(Відомості Верховної Ради України, 2012 р. N 32 - 33, ст. 413; із змінами, внесеними Законом України від 02 жовтня 2012 року N 5405-VI):

1) абзац другий статті 1 викласти в такій редакції:

"арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) - фізична особа, яка отримала свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) і внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України";

2) частину другу та третю статті 2 викласти в такій редакції:

"2. Цей Закон є спеціальним у регулюванні відносин у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Якщо інше не передбачено цим Законом, законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом";

"3. Положення цього Закону не застосовуються до банків";

3) частину першу статті 3 викласти в такій редакції:

"1. Державний орган з питань банкрутства:

1) сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;

2) організовує систему підготовки, стажування осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

3) видає свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та посвідчення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

4) організовує та забезпечує діяльність кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

5) формує та веде Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України;

6) формує та веде перелік саморегулівних організацій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), які відповідають вимогам, встановленим цим Законом;

7) здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

8) формує та веде Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та безоплатно видає довідки з цього реєстру;

9) організовує проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів підприємницької діяльності щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства під час порушення проваджень у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків;

10) готує на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства за результатами аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів підприємницької діяльності щодо наявності таких ознак;

11) встановлює:

порядок підготовки, проходження стажування, допуску до складання кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), його проведення та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

порядок видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

порядок видачі, зразок і опис посвідчення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

порядок здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань архівів;

порядок формування та ведення Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України та Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

порядок та форми подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) інформації, необхідної для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

порядок надання інформації з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів підприємницької діяльності щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;

типові форми плану санації і мирової угоди, примірний перелік майна, що включається до ліквідаційної маси у справах про банкрутство;

12) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами";

4) у статті 5:

у частині другій слово "банкрутства" замінити словами "неплатоспроможності або її загрози".

у частині шостій:

після слів "державних підприємств" доповнити словами "та підприємств, сто відсотків статутного капіталу яких належать державі";

в абзаці другому слова "суб'єктом управління об'єктами державної власності" замінити словами "органом, уповноваженим управляти державним майном";

5) у статті 6:

у частині четвертій:

в абзаці другому слова "та Вищого господарського суду України" виключити;

абзац третій виключити;

частину десяту виключити.

6) у статті 8:

частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:

"Апеляційні скарги на ухвали та постанову, зазначені в частині третій цієї статті, розглядаються протягом одного місяця з дня винесення ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження";

у частині третій слова "звільнення (усунення, припинення повноважень)" замінити словами "припинення повноважень", а після слів "ухвали про припинення провадження у справі про банкрутство" доповнити словами "ухвали про розірвання мирової угоди та про визнання мирової угоди недійсною, ухвали, винесені за результатами вирішення спорів, передбачених частиною четвертою статті 10 цього Закону";

доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"5. У разі подання апеляційної або касаційної скарги на судові рішення місцевого або апеляційного господарського суду у справі про банкрутство до суду апеляційної або касаційної інстанції передаються лише копії матеріалів, необхідні для розгляду скарги, крім оскарження ухвал та постанови, зазначених у частині третій цієї статті. У будь-якому разі суд апеляційної або касаційної інстанції за потреби може витребувати всі матеріали справи.

Подання зазначеної апеляційної або касаційної скарги не перешкоджає продовженню розгляду справи господарським судом, крім випадків оскарження ухвал та постанови, зазначених у частині третій цієї статті, та витребуванню судом вищої інстанції всіх матеріалів справи. У разі витребування судом вищої інстанції всіх матеріалів справи суд, що здійснював розгляд справи, зупиняє провадження у цій справі до повернення матеріалів справи з суду вищої інстанції";

7) частину четверту статті 10 викласти в такій редакції:

"4. Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство:

вирішує усі спори з вимогами майнового характеру до боржника, у тому числі спори про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; про сплату податків, зборів (обов'язкових платежів); стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, визнання недійсними рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших органів, пов'язаних з такими вимогами;

вирішує усі спори, пов'язані з проведенням аукціонів з продажу майна боржника;

вирішує усі спори, пов'язані з діяльністю арбітражного керуючого;

розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших органів у випадках, передбачених цим Законом.

Усі спори, передбачені цією частиною, підвідомчі господарському суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, незалежно від суб'єктного складу учасників спору.

Спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців, а скарга - розглянута у строк не більше 15 днів з дня одержання відповідної заяви (скарги).

За результатами розгляду заяви (скарги) господарський суд виносить ухвалу";

8) статтю 12 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Ухвала про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство оскарженню не підлягає";

9) абзац третій частини першої статті 14 виключити;

10) у статті 16:

в абзаці першому частини четвертої слова "провадження справи про банкрутство порушено за однією з них" замінити словами "одна з них прийнята до розгляду";

абзац другий частини десятої після слів "номер справи" доповнити словами "дату порушення провадження у справі";

абзац перший частини шістнадцятої після слів "органу, уповноваженому управляти майном боржника" доповнити словами "державному органу з питань банкрутства";

11) у статті 17:

у частині другій слово "зупинити" замінити словом "припинити";

частини третю і четверту викласти в такій редакції:

"3. У разі якщо провадження у справі про банкрутство припинено з підстав, передбачених пунктами 1 - 3, 8 - 11 частини першої статті 83 цього Закону, позов може бути повторно поданий до суду і розглянутий судом по суті.

4. Положення частин першої - третьої цієї статті не застосовуються до позовів за вимогами кредиторів, на які не поширюється дія мораторію на задоволення вимог кредиторів";

частини п'яту і шосту виключити;

12) у статті 19:

в абзаці другому частини третьої слова "звернення стягнення на заставлене майно та" виключити;

абзац другий частини п'ятої викласти в такій редакції:

"Дія мораторію на задоволення вимог кредиторів не поширюється на виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) у разі одночасного задоволення всіх вимог конкурсних кредиторів відповідно до затвердженого реєстру вимог кредиторів у процедурі розпорядження майном, керуючим санацією згідно з планом санації або ліквідатором у ліквідаційній процедурі в порядку черговості, встановленому цим Законом";

13) у статті 20:

частину першу доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"боржник за судовим рішенням або під час розгляду справи у позовному провадженні вчинив дії, передбачені абзацами другим - сьомим цієї частини, у тому числі шляхом відмови від позову, визнання позову, укладання мирової угоди тощо";

частини другу - четверту викласти в такій редакції:

"2. У разі визнання недійсними правочинів (договорів) або спростування майнових дій боржника на підставах, передбачених частиною першою цієї статті, кредитор зобов'язаний повернути в ліквідаційну масу майно (у тому числі майнові права, грошові кошти), яке він отримав від боржника, а в разі неможливості повернути майно в натурі - відшкодувати його вартість у грошових одиницях за ринковими цінами, що існували на момент здійснення правочину або вчинення майнової дії.

Наслідки визнання недійсними правочинів (договорів) або спростування майнових дій боржника застосовуються також до особи, яка набула право вимоги до боржника в порядку, встановленому законодавством, або яка отримала майно боржника незалежно від добросовісності набувача.

3. Кредитор за недійсним правочином (договором) або спростованою майновою дією має право вибору: погашення свого боргу в четверту чергу за процедурою банкрутства чи виконання зобов'язання боржником у натурі після припинення провадження у справі про банкрутство.

4. При розгляді заяви арбітражного керуючого або конкурсного кредитора про визнання недійсним правочину (договору) чи спростування майнової дії боржника господарський суд має право накласти арешт на майно або застосувати інші заходи до забезпечення, передбачені статтею 18 цього Закону.

Заява має бути розглянута господарським судом у строк не більше двох місяців з обов'язковим залученням до участі у її розгляді осіб, прав та обов'язків яких стосується правочин (договір) або майнова дія.

За результатами розгляду заяви арбітражного керуючого або конкурсного кредитора про визнання недійсним правочину (договору) або спростування майнової дії боржника господарський суд виносить ухвалу";

14) в абзаці дванадцятому частини третьої статті 22 слово "комітету" замінити словом "зборів";

15) в абзаці першому частини четвертої статті 23 слова "або не заявлені взагалі" виключити;

16) останнє речення частини першої статті 25 виключити;

17) у статті 26:

частину четверту доповнити абзацом третім такого змісту:

"У разі погашення (задоволення) вимог конкурсних кредиторів у встановленому Законом порядку зазначені кредитори не позбавляються права голосу на зборах кредиторів до припинення провадження у справі про банкрутство, якщо інше не встановлено цим Законом";

абзац четвертий частини п'ятої викласти в такій редакції:

"схвалення/відхилення плану санації боржника, змін до нього у випадках, передбачених цим Законом";

у частині восьмій:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"звернення до господарського суду з клопотанням про призначення керуючого санацією, ліквідатора, припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора за наявності підстав, передбачених цим Законом, та про призначення іншого розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора";

абзац восьмий виключити;

18) у статті 27:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. За результатами розгляду плану санації, поданого розпорядником майна або боржником у порядку, встановленому цим Законом, збори кредиторів приймають рішення про схвалення/відхилення цього плану.

До закінчення процедури розпорядження майном боржника комітет кредиторів на підставі прийнятого зборами кредиторів рішення про схвалення/відхилення плану санації, а також у разі відсутності такого рішення за п'ять днів до закінчення процедури розпорядження майном боржника або укладення мирової угоди зобов'язаний прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про:

введення процедури санації і затвердження плану санації;

введення процедури санації і зобов'язання керуючого санацією підготувати план санації;

визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

затвердження мирової угоди.

У разі наявності обставин, що не надають комітету кредиторів можливості в установлені строки прийняти одне з таких рішень, комітет кредиторів може прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження строку процедури розпорядження майном";

в абзаці першому частини третьої слово "зборів" замінити словом "комітету";

19) у статті 28:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"За вмотивованим клопотанням керуючого санацією чи комітету кредиторів та на підставі схвалених і погоджених відповідно до цього Закону змін до плану санації цей строк може бути продовжено господарським судом, але не більше ніж на дванадцять місяців";

частину третю виключити,

у частині шостій:

в абзаці четвертому слова "погоджений з комітетом кредиторів" замінити словами "схвалений та погоджений відповідно до цього Закону";

в абзаці дев'ятому слова "орган, уповноважений управляти державним майном" замінити словами "державний орган з питань банкрутства", а слова "звільнення від обов'язків" - словами "припинення своїх повноважень";

частину восьму і тринадцяту викласти в такій редакції:

"8. Повноваження керуючого санацією припиняються у випадках, передбачених цим Законом";

"13. У разі визнання господарським судом боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури керуючий санацією протягом трьох днів з дня винесення постанови про визнання боржника банкрутом зобов'язаний здійснити передачу ліквідатору бухгалтерської та іншої документації боржника, його печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей, якщо ліквідатором призначено іншу особу. До моменту зазначеної передачі керуючий санацією продовжує виконувати свої обов'язки";

20) у статті 29:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"1. У разі можливості проведення санації боржника арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією) у випадках, передбачених цим Законом, протягом строку, на який введено процедуру розпорядження майном боржника, або трьох місяців з дня винесення ухвали про введення процедури санації боржника зобов'язаний подати до господарського суду схвалений та погоджений відповідно до цього Закону план санації боржника";

у частині другій:

в абзаці восьмому слово "частини" виключити;

в абзаці дванадцятому слово "позачергово" замінити словами "у першу чергу";

частини шосту і сьому викласти в такій редакції:

"6. План санації вважається схваленим, якщо він підтриманий на засіданні зборів кредиторів більш як половиною голосів кредиторів.

7. Комітет кредиторів у процедурі санації на підставі прийнятого зборами кредиторів рішення щодо схвалення плану санації приймає рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про затвердження плану санації.

У разі прийняття у процедурі санації зборами кредиторів рішення щодо відхилення плану санації або за відсутності будь-якого рішення щодо плану санації за п'ять днів до закінчення строку, встановленого абзацом першим частини першої цієї статті, комітет кредиторів може прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про:

визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

припинення повноважень керуючого санацією та призначення іншого керуючого санацією в порядку, встановленому цим Законом. Зазначене рішення має містити дату скликання чергового засідання зборів кредиторів для розгляду нового плану санації в межах строку, передбаченого абзацом першим частини першої цієї статті";

після частини сьомої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"8. Схвалений та погоджений в установленому порядку план санації подається арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією) до господарського суду разом з протоколом засідання зборів кредиторів, на якому прийнято рішення щодо схвалення плану санації, клопотанням комітету кредиторів про затвердження плану санації та відповідними погодженнями, а в процедурі розпорядження майном - також з клопотанням комітету кредиторів про введення процедури санації боржника.

9. У разі схвалення зборами кредиторів плану санації, який передбачає більший строк процедури санації боржника, ніж встановлений ухвалою про введення процедури санації боржника, господарський суд за клопотанням комітету кредиторів продовжує строк процедури санації в межах строку, встановленого частиною першою статті 28 цього Закону, якщо є підстави вважати, що продовження строку процедури санації і виконання плану санації забезпечить відновлення платоспроможності боржника".

У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною десятою;

в абзаці другому частини десятої слово "шести" замінити словом "трьох", а слово "санацію" - словами "введення процедури санації";

доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"11. Зміни до плану санації затверджуються господарським судом у порядку, встановленому цим Законом для затвердження плану санації";

21) у статті 30:

у частині першій слово "комітетом" замінити словом "зборами", а слово "затверджується" - словом "погоджується";

включити частину четверту такого змісту:

"4. У рази якщо забезпечені кредитори не погодили план санації і комітет кредиторів не прийняв жодного із запропонованих частиною третьою цієї статті рішень, господарський суд за наявності реальної можливості відновлення платоспроможності боржника (наявність інвесторів, ліквідність активів боржника, попит на продукцію, що виробляється боржником, тощо) у судовому засіданні розглядає схвалений зборами кредиторів план санації, заслуховує заперечення забезпечених кредиторів та вирішує питання щодо доцільності затвердження плану санації";

22) у статті 33:

в абзаці другому частини шостої слова "Початкова ціна" замінити словами "Початкова вартість";

частину сьому доповнити словами "з поданням звіту в порядку, встановленому цим Законом";

23) статтю 34 доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. Керуючий санацією здійснює заходи, передбачені частинами восьмою та дев'ятою цієї статті, за умови дотримання вимог і порядку, встановлених статтею 36 цього Закону";

24) частину першу статті 35 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Частина майна боржника, що залишається у боржника після продажу частини майна згідно з планом санації, повинна становити майновий комплекс, достатній для подальшого провадження господарської діяльності, визначеної статутними документами, або іншого виду діяльності, визначеного планом санації, у разі перепрофілювання діяльності боржника";

25) у статті 36:

у частині третій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. До звіту керуючого санацією додаються реєстр вимог кредиторів з даними про погашення вимог конкурсних кредиторів та документи, що підтверджують таке погашення";

абзаци п'ятий і шостий викласти в такій редакції:

"прийняття рішення про дострокове припинення процедури санації та звернення до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

звернення до господарського суду з клопотанням про затвердження змін до плану санації та продовження строку процедури санації";

у частині п'ятій:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"затвердження змін до плану санації та продовження строку процедури санації";

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"припинення процедури санації та затвердження мирової угоди".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

абзац другий частини сьомої викласти в такій редакції:

"За наявності скарг кредиторів, які голосували проти прийнятого комітетом кредиторів рішення або не брали участі в голосуванні, відповідні відомості подаються разом із звітом керуючого санацією";

друге речення частини восьмої викласти в такій редакції: "Про таке засідання суду повідомляються сторони та інші учасники провадження у справі про банкрутство, визнані такими відповідно до цього Закону";

частину дванадцяту виключити;

26) останнє речення абзацу дев'ятого частини першої статті 38 викласти в такій редакції: "Кредитори, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, не є конкурсними, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі";

27) в абзаці дев'ятому частини другої статті 41 слово "позачергово" замінити словами "у першу чергу";

28) текст статті 43 викласти в такій редакції:

"Стаття 43. Оцінка майна банкрута

1. Майно, яке підлягає реалізації у ліквідаційній процедурі, оцінюється ліквідатором.

2. У разі продажу майна банкрута на аукціоні вартість майна, що визначається ліквідатором, є початковою вартістю.

Початкова вартість майна банкрута як цілісного майнового комплексу не може бути меншою за сукупність визнаних у встановленому цим Законом порядку вимог кредиторів.

3. Оцінка майна підприємств, у статутному капіталі яких є частка державної власності, здійснюється обов'язково із залученням суб'єктів оціночної діяльності у порядку, визначеномуЗаконом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

4. На вимогу комітету кредиторів або за клопотанням власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника оцінка майна банкрута здійснюється в порядку, визначеному частиною третьою цієї статті";

29) у статті 44:

частини першу і другу викласти в такій редакції:

"1. Після проведення інвентаризації та оцінки майна ліквідатор здійснює продаж майна банкрута на аукціоні, крім випадків, передбачених цим Законом.

2. Ліквідатор організовує проведення аукціону з продажу активів банкрута з урахуванням вимог цього Закону.

На аукціоні можуть продаватися:

основні засоби (нерухомість, незавершене будівництво, транспортні засоби, будівельні матеріали тощо);

відокремлені структурні підрозділи;

необоротні активи;

дебіторська заборгованість на умовах договору про відступлення права вимоги банкрута.

Ліквідатор має право самостійно проводити торги на аукціоні у порядку, встановленому цим Законом, або залучити на підставі договору організатора аукціону. Організатор аукціону не може бути заінтересованою особою стосовно кредитора, боржника та ліквідатора";

частину третю виключити;

частину четверту доповнити абзацом другим такого змісту:

"Ліквідатор може здійснити безпосередній продаж акцій приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою відповідальністю, які належать боржнику, якщо вони викуповуються цим товариством або учасниками (акціонерами) цього товариства";

частини шосту і восьму викласти в такій редакції:

"6. Ліквідатор може здійснювати безпосередній продаж:

основних засобів, балансова залишкова вартість яких не перевищує одну тисячу гривень, а також інших необоротних матеріальних активів, господарських матеріалів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, обсяг або вартість яких є недостатніми для проведення аукціону. Реалізація цих матеріальних активів здійснюється безпосередньо ліквідатором або на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі;

не проданих на аукціоні активів. У такому разі безпосередній продаж може здійснюватися за ціною останніх торгів на аукціоні;

активів, стосовно яких після опублікування оголошення про проведення повторного аукціону є лише одна пропозиція від покупця. Безпосередній продаж може здійснюватися за ціною, визначеною як ціна продажу на аукціоні, покупцеві, який подав пропозицію про участь в аукціоні;

акцій приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою відповідальністю, які належать боржнику і викуповуються цим товариством або учасниками (акціонерами) цього товариства.

Ліквідатор може здійснювати безпосередній продаж або продаж на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі товарів, які швидко псуються";

"8. Спори, що виникають під час проведення та виконання результатів аукціонів, у тому числі щодо визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна, розглядаються господарським судом у порядку, встановленому цим Законом";

30) у статті 45:

у частині першій:

абзаци сьомий - дев'ятий пункту 1 виключити;

в абзаці другому пункту 2 слово "позачергово" замінити словами "у першу чергу";

в абзаці четвертому пункту 5 слова "які підлягають позачерговому задоволенню та віднесені до конкурсних згідно з цим Законом" виключити;

доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. Розрахунки з кредиторами здійснюються відповідно до реєстру вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цією статтею, в національній валюті України";

31) у другому реченні частини другої статті 46 слова "виключення юридичної особи з" замінити словами "внесення відповідного запису до";

32) у статті 49:

у частині другій слова "призначеного для здійснення господарської діяльності" виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Порядок організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, затверджуються Кабінетом Міністрів України";

частину п'яту після слів "Замовником є" доповнити словами "керуючий санацією або";

у частині шостій:

в абзаці першому слово "ліцензію" замінити словом "право";

абзац другий після слова "ліцензії" доповнити словами "у випадках, передбачених законом";

абзац третій доповнити словами "а також арбітражного керуючого";

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Учасниками аукціону можуть бути суб'єкти цивільного права, які згідно із законодавством можуть бути покупцями майна, що продається на аукціоні, подали необхідні документи та пройшли процедуру реєстрації організатором аукціону відповідно до цього Закону";

33) у статті 50:

у частині першій слова "власником майна чи" замінити словами "відповідно до умов договору про проведення аукціону організатором або";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Обов'язковими умовами договору купівлі-продажу майна є:

відомості про майно, його склад, характеристика;

ціна продажу майна;

порядок і строк передачі майна переможцю торгів;

порядок і строк оплати майна;

відомості про наявність або про відсутність обтяжень стосовно майна;

інші умови, передбачені законодавством";

34) у статті 51:

у частині першій слова "та укласти договір з його переможцем" виключити;

абзац другий частини п'ятої викласти в такій редакції:

"надсилає державному органу з питань банкрутства повідомлення про проведення аукціону для його розміщення на офіційному веб-сайті цього органу, розміщує на власному веб-сайті оголошення про проведення аукціону та повідомлення, пов'язані з його проведенням і результатами";

35) у статті 54:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Організатор аукціону має право відмовитися від проведення аукціону не пізніше ніж за десять робочих днів до дня його початку з негайним поданням державному органу з питань банкрутства інформації для розміщення повідомлення про це на офіційному веб-сайті цього органу та розміщенням відповідного повідомлення на веб-сайті організатора аукціону, на якому було розміщено оголошення про проведення аукціону, із зазначенням причин";

частину четверту доповнити словами "в порядку, встановленому цим Законом";

36) у статті 55:

абзац другий частини другої доповнити словами "в порядку, встановленому цим Законом";

в абзаці першому частини третьої слова "в судовому порядку" замінити словами "господарським судом" та доповнити словами "в порядку, встановленому цим Законом";

37) текст статті 57 викласти в такій редакції:

"1. Початкова вартість майна визначається відповідно доЗакону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"та інших нормативно-правових актів, крім випадку, передбаченого частиною другою статті 43 цього Закону.

2. За наявності обґрунтованих сумнівів щодо визначеної початкової вартості майна комітет кредиторів або окремий кредитор чи власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника можуть звернутися до господарського суду з клопотанням про проведення повторної незалежної оцінки.

У разі необхідності господарський суд своєю ухвалою призначає повторну незалежну оцінку майна боржника за рахунок зацікавлених осіб, що здійснюється в порядку, визначеномуЗаконом України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

3. Початкова вартість підлягає зазначенню в договорі на проведення аукціону";

38) у статті 58:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Організатор аукціону не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня початку аукціону розміщує на власному веб-сайті оголошення про проведення аукціону та надсилає державному органу з питань банкрутства повідомлення про проведення аукціону, в якому зазначаються дані про організатора аукціону та адреса веб-сайту, на якому розміщується оголошення про проведення аукціону, для його розміщення на офіційному веб-сайті цього органу, а також письмово повідомляє про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб, визначених замовником.

Розміщення повідомлення на офіційному веб-сайті державного органу з питань банкрутства здійснюється цим органом протягом п'яти робочих днів з дня його надходження, крім випадків розміщення повідомлення про скасування аукціону, яке здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня його надходження";

частину другу доповнити словами "за такою вимогою";

39) назву та абзац перший частини першої статті 59 після слова "веб-сайті" доповнити словами "організатора аукціону";

40) друге речення частини другої статті 68 після слова "право" доповнити словом "вимоги";

41) у статті 69:

частину другу після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"всі запропоновані ціни".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим - десятим;

частину п'яту доповнити новим абзацом першим такого змісту:

"5. Протокол про результати проведення аукціону підписується організатором, а в разі оголошення переможця - також і переможцем аукціону".

У зв'язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;

частину сьому викласти в такій редакції:

"7. Організатор аукціону зобов'язаний розмістити відомості про запропоновану переможцем ціну або про закінчення аукціону без визначення переможця на веб-сайті, на якому було розміщено оголошення про проведення аукціону, не пізніше, ніж через три дні після закінчення аукціону";

42) у частині третій статті 70 слова "у разі, якщо аукціон закінчився без визначення переможця" виключити;

43) у статті 73:

назву та частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 73. Наслідки непідписання протоколу про результати проведення аукціону або неукладення договору купівлі-продажу майна

1. У разі відмови або ухилення переможця аукціону від підписання протоколу про результати проведення аукціону або від укладення договору купівлі-продажу майна протягом п'яти днів з дня отримання цього договору організатор аукціону має право запропонувати підписати протокол про результати проведення аукціону або замовник аукціону має право запропонувати укласти договір купівлі-продажу майна учасникові торгів, який запропонував найвищу ціну з усіх учасників торгів, крім переможця торгів";

частину другу після слова "Якщо" доповнити словами "протокол про результати проведення аукціону не був підписаний або";

44) у статті 80:

у назві слово "Схвалення" замінити словом "Погодження";

у частині першій:

у першому реченні слово "схвалюється" замінити словом "погоджується";

у другому реченні слово "схвалення" замінити словом "погодження";

в абзацах перших частин другої і третьої слово "схвалення" замінити словом "погодження";

включити частину четверту такого змісту:

"4. У рази якщо забезпечені кредитори не погодили мирової угоди і комітет кредиторів не прийняв жодного із запропонованих частиною третьою цієї статті рішень, господарський суд за наявності реальної можливості відновлення платоспроможності боржника (наявність інвесторів, ліквідність активів боржника, попит на продукцію, що виробляється боржником, тощо) у судовому засіданні розглядає запропоновану комітетом кредиторів мирову угоду, заслуховує заперечення забезпечених кредиторів щодо її погодження та вирішує питання щодо затвердження мирової угоди";

45) в частині одинадцятій статті 85 слово "і" замінити словами "та/або";

46) у статті 90:

в абзаці другому частини дев'ятої слова "яка може бути оскаржена у встановленому порядку" виключити;

в частині десятій слово "року" замінити словами "двох років";

47) частину дев'яту статті 91 виключити;

48) у статті 92:

абзац другий частини третьої виключити;

у частинах четвертій і сьомій слова "абзацами першим і другим" замінити словами "абзацом першим";

49) у статті 94:

у частині другій слова "та пропозиція щодо кандидатури розпорядника майна" виключити;

в абзаці третьому частини шостої слова "або не заявлені взагалі" виключити;

у частині десятій слова "яка може бути оскаржена у встановленому порядку" виключити;

50) у частині третій статті 95:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Кредитори мають право подати до господарського суду у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання банкрутом боржника, який ліквідується, письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують";

в абзаці третьому слова "або не заявлені взагалі" виключити;

51) у статті 96:

у частині шостій слова слово "припинення" замінити словом "зупинення";

у частині сьомій слова "залучає до участі у справі про банкрутство" замінити словами "визнає учасником справи про банкрутство";

частину восьму доповнити абзацом другим такого змісту:

"Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов'язаний завчасно повідомляти орган, уповноважений управляти державним майном, про час, місце і порядок денний зборів кредиторів та засідань комітету кредиторів державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків";

частину десяту виключити;

у частині дванадцятій слова "та переліки ліквідаційних мас" та "а включене до переліку ліквідаційної маси майно банкрута не може бути реалізованим" виключити;

після частини дванадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

"13. Керуючий санацією щокварталу повідомляє орган, уповноважений управляти державним майном, про виконання плану санації державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків.

Звіт керуючого санацією державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, розглянутий комітетом кредиторів, та протокол засідання комітету кредиторів не пізніше п'яти днів з дня проведення засідання комітету кредиторів керуючий санацією надсилає органу, уповноваженому управляти державним майном".

У зв'язку з цим частини тринадцяту і чотирнадцяту вважати відповідно частинами чотирнадцятою і п'ятнадцятою;

у частині п'ятнадцятій слова "у провадженнях" виключити;

52) розділ VIII викласти в такій редакції:

"Розділ VIII
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ (РОЗПОРЯДНИК МАЙНА, КЕРУЮЧИЙ САНАЦІЄЮ, ЛІКВІДАТОР)

Стаття 97. Вимоги до арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

1. Арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну або економічну освіту, стаж роботи після здобуття повної вищої освіти не менше трьох років за фахом або одного року на керівних посадах, володіє державною мовою, пройшов підготовку, стажування протягом шести місяців, склав кваліфікаційний іспит та одержав свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

2. Не може бути арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежено;

2) має непогашену або не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення корисливих злочинів;

3) за рішенням суду позбавлена права обіймати керівні посади.

3. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має посвідчення, зразок і опис якого встановлює державний орган з питань банкрутства.

4. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) повинен один раз на два роки підвищувати кваліфікацію в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.

Стаття 98. Права та обов'язки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має право:

1) звертатися до господарського суду у випадках, передбачених цим Законом;

2) скликати збори і комітет кредиторів та брати в них участь з правом дорадчого голосу;

3) отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Законом;

4) залучати за погодженням з комітетом кредиторів для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їх діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Законом;

5) запитувати та отримувати документи або їх копії, необхідні для виконання повноважень, передбачених цим Законом, від юридичних осіб, державних органів і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою;

6) отримувати інформацію, необхідну для виконання повноважень, передбачених цим Законом, з державних реєстрів шляхом надсилання офіційних запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру;

7) подавати до господарського суду заяву про припинення своїх повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора;

8) бути членом саморегулівних організацій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

9) замовляти виготовлення дублікатів печатки та штампів боржника у разі їх втрати;

10) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.

2. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов'язаний:

1) неухильно дотримуватися вимог законодавства;

2) здійснювати заходи щодо захисту майна боржника;

3) вживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно повідомляти господарський суд про наявність конфлікту інтересів;

4) дотримуватися вимогЗакону України "Про засади запобігання і протидії корупції"щодо недопущення використання своїх повноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, одержання дарунків (пожертв);

5) проводити аналіз фінансової, господарської, інвестиційної та іншої діяльності боржника, його становища на ринках та подавати відомості про результати такого аналізу господарському суду та комітету кредиторів разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію;

6) подавати відомості, документи та інформацію про свою діяльність у порядку, встановленому законодавством;

7) забезпечувати можливість здійснення державним органом з питань банкрутства заходів контролю за його діяльністю;

8) здійснювати заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці відповідно до встановлених законодавством вимог;

9) подавати державному органу з питань банкрутства інформацію, необхідну для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, у формі та порядку, встановлених державним органом з питань банкрутства;

10) повідомляти правоохоронні органи чи органи прокуратури про вчинені або підготовлювані злочини чи адміністративні правопорушення, ознаки яких виявлені в діяльності працівників боржника;

11) вести і подавати статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством;

12) виконувати інші повноваження, передбачені законодавством про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

3. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) несе за свої дії (бездіяльність) та заподіяну третім особам шкоду цивільно-правову, адміністративну, кримінальну та іншу відповідальність у порядку та обсягах, встановлених законом.

4. Арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) забороняється розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв'язку з його діяльністю, і використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

Обов'язок збереження такої інформації поширюється також на осіб, які перебувають з арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) у трудових відносинах, а також на інших осіб, які мають доступ до зазначеної інформації.

5. Інформацію, зазначену в частині четвертій цієї статті, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) може надавати іншим особам лише у випадках і порядку, встановлених законодавством.

Стаття 99. Незалежність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

1. Під час здійснення своїх повноважень арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) є незалежним.

2. У разі застосування правоохоронними органами або органами прокуратури запобіжних заходів у вигляді затримання, взяття під варту, підписки про невиїзд арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) або порушення стосовно нього кримінальної справи орган, що застосував запобіжний захід чи порушив кримінальну справу, зобов'язаний негайно повідомити про це державний орган з питань банкрутства.

3. Вилучення у арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) документів, пов'язаних з виконанням його повноважень, допускається лише за рішенням суду в порядку, передбаченому законом.

Стаття 100. Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) може мати помічника (помічників). Умови роботи помічника визначаються трудовим договором (контрактом), укладеним між арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) та помічником з додержанням законодавства про працю.

2. Добір і прийняття на роботу помічника є виключним правом арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

3. Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) надає допомогу арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) під час здійснення ним заходів щодо відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та виконує доручення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) для забезпечення реалізації його повноважень.

Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) не має права виконувати від власного імені повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), передбачені цим Законом.

4. Стаж роботи помічником арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) прирівнюється до строку стажування осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Стаття 101. Стажування осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

1. Порядок проходження стажування особами, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затверджується державним органом з питань банкрутства.

2. Строк стажування в арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) становить шість місяців.

3. Стажист арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) повинен відповідати вимогам, встановленим частинами першою і другою статті 97 цього Закону, крім вимог щодо складання кваліфікаційного іспиту та одержання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Стаття 102. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

1. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) утворюється при державному органі з питань банкрутства для перевірки спеціальних знань осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та для вирішення питання про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Положення про кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) затверджується державним органом з питань банкрутства.

2. До складу кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) входять дев'ять осіб, п'ять з яких визначаються державним органом з питань банкрутства, а чотири пропонуються саморегулівними організаціями арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) з числа їх членів.

Персональний склад кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) затверджується державним органом з питань банкрутства.

3. Очолює кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) керівник державного органу з питань банкрутства або визначена ним посадова особа цього органу.

4. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів):

1) формує графік складення кваліфікаційних іспитів;

2) приймає рішення про допуск або про відмову в допуску осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), до складення кваліфікаційного іспиту;

3) проводить кваліфікаційні іспити;

4) за результатом складеного кваліфікаційного іспиту приймає рішення про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

5) за результатом розгляду подання державного органу з питань банкрутства приймає рішення про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

5. Засідання кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) визнається правоможним у разі присутності на ньому не менше п'яти членів комісії.

6. Рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) приймається на її засіданні шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів комісії.

7. Рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) оформляється протоколом, що підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.

8. Особа, яка не склала кваліфікаційного іспиту, може подати заяву про його повторне складення не раніше ніж через шість місяців.

Стаття 103. Отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

1. Державний орган з питань банкрутства на підставі рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) не пізніше ніж на десятий день з дня прийняття такого рішення видає свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) особі, яка склала кваліфікаційний іспит, та вносить запис до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

2. За видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) вноситься плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) видається без обмеження строку дії.

4. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) не має права передавати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) чи повноваження, які надає йому таке свідоцтво, іншій особі (особам).

Стаття 104. Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України

1. Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України формується державним органом з питань банкрутства.

2. У Єдиному реєстрі арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України містяться такі відомості:

прізвище, ім'я та по батькові арбітражного керуючого;

дата видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

дата та номер рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

інформація про здійснення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) своїх повноважень;

дата та номер рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

3. Доступ до інформації Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України здійснюється через офіційний веб-сайт державного органу з питань банкрутства із забезпеченням можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування на основі поширених веб-оглядачів та редакторів без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів цілодобово і без обмежень та стягнення плати.

Стаття 105. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

1. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) здійснює державний орган з питань банкрутства шляхом проведення планових і позапланових перевірок у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.

2. Планові перевірки проводяться не частіше ніж один раз на рік з обов'язковим повідомленням арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) про час і місце проведення перевірки.

3. Позапланові виїзні та невиїзні перевірки проводяться на підставі:

1) звернень фізичних чи юридичних осіб про порушення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) вимог законодавства;

2) ухвали господарського суду, в якій зазначено про невиконання або неналежне виконання обов'язків, покладених на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

3) неподання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) інформації, необхідної для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, у формі, встановленій державним органом з питань банкрутства, документів статистичної та іншої звітності, встановлених законодавством, без поважних причин або без письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;

4) виявлення та підтвердження недостовірності даних, поданих арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) у формі подання інформації, необхідної для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, у документах статистичної та іншої звітності;

5) проведення перевірки виконання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) приписів державного органу з питань банкрутства про усунення порушень, виявлених у діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), виданих за результатами проведення перевірок.

Під час проведення позапланових перевірок з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цих перевірок.

4. У разі виявлення під час перевірки діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) порушень законодавства про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, які можливо усунути, державний орган з питань банкрутства видає припис про усунення таких порушень у визначений строк.

5. У разі виявлення під час перевірки діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) порушень законодавства про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, які неможливо усунути, державний орган з питань банкрутства виносить попередження.

6. У разі виявлення під час перевірки діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) порушень законодавства про відновлення платоспроможності боржника і визнання його банкрутом, які можуть бути підставою для анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), державний орган з питань банкрутства готує і вносить на розгляд кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) відповідне подання.

Стаття 106. Страхування відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов'язаний укласти із страховиком договір страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв'язку з виконанням його обов'язків.

2. Страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв'язку з виконанням його обов'язків, здійснюється арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) протягом трьох робочих днів з дня внесення до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України запису про видачу йому свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) без договору страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв'язку з виконанням його обов'язків, забороняється.

3. Мінімальний розмір щорічної страхової суми становить триста мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої на початок року.

4. Порядок і умови страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв'язку з виконанням його обов'язків, встановлюються законом.

Стаття 107. Відшкодування шкоди, заподіяної арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором)

1. Шкода, заподіяна особі внаслідок дій (бездіяльності) арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), відшкодовується відповідно до закону.

Стаття 108. Анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

1. Підставами для анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) є:

1) письмова заява арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

2) втрата арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) громадянства України;

3) неможливість арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) здійснювати діяльність за станом здоров'я;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком, яким арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) засуджено за вчинення корисливого злочину, позбавлено права обіймати керівні посади або займатися діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

5) набрання законної сили рішенням суду про визнання арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) недієздатним або обмеження його дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи померлим або про застосування до нього примусових заходів медичного характеру;

6) подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) неправдивих відомостей у документах, необхідних для отримання такого свідоцтва;

7) невиконання припису про усунення порушень, виявлених у діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

8) вчинення повторного порушення законодавства під час виконання своїх обов'язків після видання державним органом з питань банкрутства припису чи винесення попередження щодо аналогічного порушення;

9) грубе порушення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) законодавства під час виконання своїх повноважень, що спричинило завдання значної матеріальної шкоди боржнику (банкруту), кредиторам боржника (банкрута);

10) виконання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора без договору страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв'язку з виконанням його обов'язків;

11) смерть арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

2. Рішення про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) приймається кваліфікаційною комісією протягом місяця з дня встановлення підстав, передбачених частиною першою цієї статті. При цьому рішення про анулювання зазначеного свідоцтва з підстав, передбачених пунктами 7 - 10 частини першої цієї статті, може бути прийнято не пізніше одного року з дня вчинення відповідних порушень.

Стаття 109. Порядок анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

1. У разі наявності підстав для анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) державний орган з питань банкрутства вносить на розгляд кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) відповідне подання.

2. За результатами розгляду подання державного органу з питань банкрутства кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) приймає рішення про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) або про відмову в його анулюванні.

3. На підставі рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) державний орган з питань банкрутства вносить до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України відповідний запис.

4. Державний орган з питань банкрутства зобов'язаний не пізніше ніж на п'ятий день з дня внесення до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України запису про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) повідомити цього арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та Вищий господарський суд України про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

5. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов'язаний припинити свою діяльність з дня внесення до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України запису про анулювання його свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

6. Рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) може бути оскаржене цим арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) до господарського суду в порядку позовного провадження. Оскарження цього рішення зупиняє його дію до прийняття судового рішення.

Стаття 110. Призначення та припинення повноважень арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справі про банкрутство

1. Кандидатура розпорядника майна визначається господарським судом самостійно із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна господарським судом у справах про банкрутство затверджується Пленумом Вищого господарського суду України за погодженням з державним органом з питань банкрутства.

Ухвалою про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство господарський суд зобов'язує визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) подати заяву про участь у цій справі у встановлений цією ухвалою строк.

У разі якщо від арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), визначеного автоматизованою системою, надійшла заява про відмову в участі у справі про банкрутство для виконання повноважень розпорядника майна або не надійшла заява про участь у такій справі у встановлений господарським судом строк, розпорядник майна призначається господарським судом без застосування автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Кандидатура керуючого санацією, ліквідатора, а також розпорядника майна у разі припинення повноважень попереднього розпорядника майна визначається господарським судом за клопотанням комітету кредиторів, а в разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду.

У вирішенні питання щодо призначення керуючого санацією, ліквідатора, розпорядника майна у разі припинення повноважень раніше призначеного розпорядника майна господарський суд не обмежується кандидатурами арбітражних керуючих, запропонованими комітетом кредиторів, та має право призначити арбітражного керуючого самостійно.

Відхилення господарським судом запропонованих кандидатур арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та призначення іншого арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) повинно бути вмотивованим.

До арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), які призначаються на державні підприємства та підприємства, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, Кабінет Міністрів України може встановлювати додаткові вимоги.

2. На підприємствах, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) повинен мати допуск до державної таємниці, а в разі його відсутності - отримати такий допуск у встановленому законодавством порядку, про що господарський суд зазначає в ухвалі про порушення провадження у справі про банкрутство.

3. Розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором не можуть бути призначені арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори):

1) які є заінтересованими особами стосовно боржника або кредитора (кредиторів);

2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня усунення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;

3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці або скасовано раніше наданий допуск за порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов'язків, визначених цим Законом, у разі, якщо з часу такої відмови або скасування минуло менше року.

До призначення розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) повинен подати до господарського суду заяву про участь у справі про банкрутство, в якій зазначається, що він не належить до жодної з категорій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), визначених цією частиною.

4. Припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство здійснюється господарським судом у випадках, передбачених цим Законом, за його заявою, а також за клопотанням комітету кредиторів, органу, уповноваженого управляти державним майном (для державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків), або за власною ініціативою у разі:

1) невиконання або неналежного виконання обов'язків, покладених на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

2) зловживання правами арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);

3) подання до господарського суду неправдивих відомостей;

4) відмови в наданні допуску до державної таємниці або скасування раніше наданого допуску;

5) недотримання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) вимогЗакону України "Про засади запобігання і протидії корупції", а також виникнення конфлікту інтересів під час здійснення його повноважень;

6) анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Суд протягом 15 днів з дня встановлення підстав, передбачених цією частиною, виносить відповідну ухвалу про припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство, яку надсилає державному органу з питань банкрутства.

Стаття 111. Винагорода та відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора за грошову винагороду.

2. Грошова винагорода розпорядника майна визначається в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень або в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, якщо такий розмір перевищує дві мінімальні заробітні плати. Розмір грошової винагороди розпорядника майна не може перевищувати п'яти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.

Право вимоги грошової винагороди виникає у розпорядника майна в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень розпорядника майна боржника.

Виплата грошової винагороди розпоряднику майна здійснюється шляхом її авансування заявником (кредитором або боржником) у розмірі, зазначеному в цій частині. Сума авансового платежу вноситься на депозитний рахунок нотаріуса та виплачується розпоряднику майна за кожний місяць виконання ним повноважень розпорядника майна.

3. Грошова винагорода керуючого санацією або ліквідатора складається з основної та додаткової грошових винагород.

Основна грошова винагорода керуючого санацією або ліквідатора визначається в розмірі двох середньомісячних заробітних плат керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до введення господарським судом процедури санації боржника або відкриття процедури ліквідації банкрута за кожний місяць виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора. Розмір основної грошової винагороди керуючого санацією або ліквідатора не може перевищувати десяти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.

Додаткова грошова винагорода керуючого санацією або ліквідатора визначається в розмірі п'яти відсотків обсягу стягнутих на користь боржника активів (повернення грошових коштів майна, майнових прав), які на день порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб, а також трьох відсотків обсягу погашених вимог конкурсних кредиторів.

Право вимоги основної грошової винагороди виникає у керуючого санацією, ліквідатора в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень керуючого санацією або ліквідатора.

Право вимоги додаткової грошової винагороди виникає у керуючого санацією, ліквідатора з дня фактичного надходження до боржника стягнутих на його користь активів чи їх частини, які на день порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб, або з дня фактичного повного чи часткового погашення вимог конкурсних кредиторів пропорційно до їх обсягу.

4. Витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), пов'язані з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Законом, крім витрат на страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв'язку з виконанням його обов'язків, а також витрат, здійснення яких безпосередньо не пов'язане з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, і витрат, пов'язаних з виконанням таких повноважень, у частині, в якій зазначені витрати перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг.

5. Виплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у зв'язку з виконанням ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.

Відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у зв'язку з виконанням ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство здійснюється після погодження з комітетом кредиторів.

6. Кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються господарським судом, про що виноситься ухвала.

Господарський суд має право зменшити розмір грошової винагороди арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), якщо середньомісячна заробітна плата керівника боржника є надмірно високою порівняно з мінімальним розміром заробітної плати.

7. Розпорядник майна звітує про нарахування та виплату йому грошової винагороди, здійснення та відшкодування його витрат на першому засіданні комітету кредиторів, а також за результатами процедури розпорядження майном боржника.

Керуючий санацією не рідше одного разу на три місяці, а ліквідатор - щомісяця звітують перед комітетом кредиторів про нарахування та виплату основної та додаткової грошових винагород, здійснення та відшкодування витрат.

Звіт арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат доводиться до відома кредиторів та має бути схвалений комітетом кредиторів.

Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за результатами процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) за п'ять днів до закінчення відповідної процедури до господарського суду для затвердження, про що виноситься ухвала.

Стаття 112. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

1. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) затверджує державний орган з питань банкрутства за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань архівів.

2. Арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори) ведуть і подають статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством.

3. У разі анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) архів арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) передається до відповідного державного архіву у встановленому законодавством порядку.

Стаття 113. Саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

1. Саморегулівною організацією арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) є всеукраїнська громадська організація, що об'єднує арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) та здійснює повноваження з громадського регулювання діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).

2. Утворення та порядок діяльності саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) регулюється законодавством про громадські об'єднання з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

3. Саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) є юридичною особою, що діє на засадах самоврядування і діяльність якої не має на меті отримання прибутку.

4. Саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) розробляє та встановлює обов'язкові для її членів правила професійної діяльності.

5. Саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) для забезпечення реалізації повноважень, передбачених цим Законом, подає до державного органу з питань банкрутства письмове повідомлення, до якого додаються засвідчені у встановленому порядку копії документів, що підтверджують відповідність вимогам, встановленим цим Законом.

Перелік саморегулівних організацій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), які відповідають вимогам, встановленим цим Законом, розміщується на офіційному веб-сайті державного органу з питань банкрутства.

6. Всеукраїнська саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) повинна відповідати таким критеріям:

кількісний склад налічує не менше ста арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

участь її членів не менше ніж у п'ятистах (у сукупності) судових процедурах, які застосовуються щодо боржника.

7. Порядок визнання статусу всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) встановлюється державним органом з питань банкрутства.

Стаття 114. Повноваження саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

1. Саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) здійснює такі повноваження щодо громадського регулювання діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів):

1) контроль за виконанням арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) - її членами положень статутних документів, правил професійної діяльності та інших внутрішніх документів саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

2) участь у розробленні проектів нормативно-правових актів та громадських заходах з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

3) участь у підготовці осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищенні кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

4) участь її членів у складі кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

5) участь її членів у складі дорадчих органів державного органу з питань банкрутства;

6) участь у встановленому порядку у здійсненні державним органом з питань банкрутства заходів контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);

7) захист інтересів членів саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) у державних органах та органах місцевого самоврядування;

8) інформування суспільства про практику та проблемні питання у процедурах відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

9) інші повноваження, передбачені законом";

53) у розділі X "Прикінцеві та перехідні положення":

у пункті 1:

абзац третій виключити;

доповнити абзацами четвертим та п'ятим такого змісту:

"положення щодо застосування автоматизованої системи відбору для визначення розпорядника майна, які набирають чинності після закінчення строку, визначеного для обміну ліцензій арбітражних керуючих на свідоцтва та завершення формування Єдиного реєстру арбітражних керуючих. До набрання чинності цими положеннями призначення розпорядника майна здійснюється безпосередньо господарським судом";

"положення цього Закону застосовуються господарськими судами при розгляді справ про банкрутство незалежно від дати порушення провадження у справі про банкрутство, за умови прийняття господарським судом ухвали з цього питання";

у пункті 3 цифри і слова "1 січня 2013 року" замінити цифрами і словами "1 січня 2015 року";

пункт 5 виключити.

"18) заяви та скарги, передбаченічастиною четвертою статті 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"-

1 розмір мінімальної заробітної плати.

3. УГосподарському процесуальному кодексі України(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

1) у пункті 7 частини першої статті 12 слова "а також визнання недійсними рішень державних органів, пов'язаних з майновими вимогами до боржника" замінити словами "визнання недійсними рішень органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших органів, пов'язаних з майновими вимогами до боржника, а також спори, пов'язані з проведенням аукціонів з продажу майна боржника, з діяльністю арбітражного керуючого, у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом", незалежно від суб'єктного складу їх учасників";

2) частину другу статті 80 доповнити словами "крім випадків, встановленихЗаконом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

"9. Рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення стосовно боржника, відносно якого порушено провадження у справі про банкрутство, оскаржується до господарського суду, у провадженні якого знаходиться справа про банкрутство такого боржника".

II. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинностіЗаконом України від 22 грудня 2011 року N 4212-VI "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Пошук

Міністерство юстиції України

Партнери:

Мерітократична партія України

 

logo krisismen

Союз кризис-менеджеров Украины

 

logo fobis 1

Федерация оценщиков бизнеса
и интеллектуальной собственности

 

logo asconsulting2

Юридична Фірма
«АС Консалтинг»

 

Адвокатска контора
«Скляренко та партнери»

 

 

Адвокатська контора

Дмитра Забавського

 

logo kkk 1

Клуб коренных киевлян
"Вечность"

New Consulting

Комплексно-правовая система 
«Помічник арбітражного керуючого»


 

автоматизация полного цикла
работ по сопровождению
процедур банкротства.